Vízia

Play Video

Toward Jerusalem council II

Smerom k druhému Jeruzalémskemu koncilu

Ako to všetko začalo

V lete roku 1995 Marty Waldman,

rabín zboru Baruch HaShem v Dallase, Texas pri príprave na kázeň, ktorú mal mať na polročnej konferencii UMJC (Únia mesiánskych židovských zborov), hľadal P-na. B-h k Martymu prehovoril skrze svoje Slovo dôležitou správou zo Skutkov apoštolov 15. V Skutkoch 15 P-n skrze koncil zjavil svoju túžbu po plnom zjednotení židovských a pohanských veriacich v Yeshuu (Ježiša). Na tomto prvom koncile sa zišli hlavy cirkvi, ktorí boli všetci Židia (apoštoli a starší, v. 6). Dohodli sa na podmienkach prijatia pohanských veriacich do Tela Mesiáša, Kristovho tela. Starších zhromaždených v Jeruzaleme viedol Duch Svätý k veľkej štedrosti a pohanom predpísali iba minimum podmienok: „Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného“ (Sk 15,28).

Vo vízii Martyho Waldmana

bude Druhý koncil zhromaždením Židov i pohanov, ktorý v plnosti príjmu jedni druhých v Kristovom tele (Yeshua haMashiach). Takýmto zhromaždením nežidovskí predstavení cirkvi uznajú židovských veriacich v Ježiša, osobne i ako celok, ako integrálnu súčasť cirkvi pri zachovaní ich identity členov židovskej komunity a skutočne reprezentujúcich staršieho brata, ktorému bolo dané prvé miesto (Rim 1,16). Prinajmenšom od 4. storočia po Kristovi kresťanská cirkev nedovoľovala vyjadrovanie židovskej identity vo svojom tele vyňatím každého vyjadrenia židovskej identity a zakázaním všetkých foriem židovskej praxi židovskými veriacimi v Ježiša, Božieho syna.

V tejto vízii, ktorá sa stala víziou TJCII, by zmierenie Židov a nežidovských veriacich nebolo iba jednoduchým vzájomným prijatím, ale takisto rozpoznaním a uctením si oprávneného miesta Židov nežidovskými veriacimi. Znamenalo by úctu namiesto pohŕdania, pokoru namiesto pýchy. Mladší brat by si uctil staršieho, prvorodeného. Nežidovský veriaci by dbali Pavlovho varovania: „Nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš koreň, ale koreň teba“ (Rim 11,18). Takéto vrátenie židovský veriacich na ich oprávnené miesto by im dalo schopnosť obnoviť Bohom dané povolanie židovskému ľudu byť požehnaním pre národy a povzbudilo by mesiánsku židovskú komunitu zachovať si znak Abrahámovej zmluvy a dodržiavať tradície svojich otcov (Sk 21).

TJCII

TJCII je globálnym hnutím židovských a nežidovských nasledovníkov Ježiša.

TJCII sa skladá z jednotlivcov a lídrov denominačných aj nedenominačných cirkví a rôznych častí mesiánsko-židovského hnutia v Izraeli a v diaspóre. Títo všetci túžia vidieť zmierenie a uzdravenie najstaršej rany v tele Kristovom ako súčasť Božieho diela obnovy pred návratom Ježiša.

TJCII je globálne hnutie, ktoré vyrastalo z vízie, ktorú pôvodne dal Duch Svätý v roku 1995 rabínovi Marty Waldmanovi.


TJCII je globálne hnutie, ktoré sa snaží byť vyjadrením Ježišovej modlitby za jednotu v Jánovi 17 a stelesnením Pavlovej vízie „jedného nového človeka“ (Efezským 2) a „Olivového stromu“ (Rimanom 11).

TJCII je globálne hnutie, ktoré túži vidieť to, aby oficiálne doktrinálne učenie denominácií a hnutí v cirkvách z národov prijalo vyvolenia Izraela a pokračujúce povolanie mesiánskych Židov, identifikovať sa a žiť ako Židia. Mesiánsko-židovské hnutie predstavuje spasený zvyšok Izraela a židovské vyjadrenie tela Krista.
TJCII nedeklaruje, že má cirkevné autoritu zvolať také zhromaždenie, ako hovoríme. Skôr sa vidí ako prorocké hnutie modlitby, pokánia a zmierenia. V tejto funkcii pozýva mesiánsko- židovských a kresťanských lídrov, aby spoločne hľadali vedenie Ducha Svätého a Božiu stratégiu na uskutočnenie tejto jednoty medzi židmi a nežidmi v jedinom tele Mesiáša.