VYVOLENÝ

Spracované z publikácie Avi Snyder : Vyvolený, 2011

Ako to je dnes s vyvolením Izraela ? Zostáva jeho povolanie k službe „veľvyslanca“ pre iné národy stále v platnosti ?

Neodvolateľné povolanie

            V istom z mysle to všetko začalo približne pred 4 tisícmi rokmi v Mezopotámii. Hospodin povedal Abramovi:

Hospodin povedal Abrámovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem! 2 Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním! 3 Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.“  (Genesis 12: 1-3)

Boh mu zmenil meno Abram  (vznešený otec) na Abraham (otec mnohých národov) . Nasledovať Hospodina nebolo ľahké ani pre Abrahama, ani pre jeho nasledovníkov. Jeho potomkovia sa často správali skôr ako odporcovia tohto povolania. Avšak Boh vo svojej vernosti a milosti, k láske voči otcom a vo svojej vášnivej láske k národom nikdy svoj plán nezmenil a k čomu sa rozhodol, to aj dokončí.

Hospodin sa nemení….

Písmo jasne ukazuje, že Židia ako národ nesú túto zodpovednosť nielen ako jednotlivci, ale na širokej národnej úrovni.  Nájdeme to aj v liste Rimanom 11:28,29 .

            V Rimanom 9 až 11 píše apoštol Pavol o celom izraelskom národe. Otvorene popisuje ich odvrátenie sa od Mesiáša, aby sa nežidia mohli stať účastníkmi Božej milosti a milosrdenstva (Rimanom 11:11) Hovorí však jasnými slovami o skutočnosti, že Hospodin ich  navzdory ich neposlušnosti a nevere nezavrhol.

            Jeden z dôvodov Božej nezlomnej vernosti voči židovskému národu je zakotvený v stále trvajúcom povolaní, ako píše apoštol v liste Rimanom 11:29 :

„Boh neľutuje svojich darov a povolania!“

Aké to je povolanie, dané Izraelu na Sinaji?

Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. 6 Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom.‘ Toto povieš Izraelitom.“        (Exodus 19,:5,6)

Samozrejme, že všetci ľudia veriaci v Ježiša Krista sú povolaní byť svedkom nášho Pána svojim životom, prácou, svojimi slovami, láskou .. Je tu však jeden národ, ktorý si Hospodin povolal, aby bol svedkom celému svetu. Židia. Pre mnohých Židov, ktorí neveria v Ježiša Krista ako Mesiáša Izraela a celého sveta,  je úplne absurdné pripustiť si, že nesú posolstvo kríža. Ale práve táto disonancia a zdanlivá absurdnosť púta pozornosť ľudí a pri stretnutí s mesiánskym (veriacim v Ježiša ako Mesiáša) Židom provokuje v nich otázku : „Čo to tu títo Židia rozprávajú?“

Prečo apoštol Pavol zdôrazňuje : Najskôr Židom, potom Grékom (nežidom)?

 Pavol bol Žid narodený v Tarze v Cicílii, vychovávaný pri nohách Gamaliela. Ale tento Žid zo Židov (ako sa sám označuje) nebol povolaný za apoštola medzi Židov. Bol určený za Božieho apoštola pre nežidov (Skutky 22:17-21).

A predsa to bol práve Pavol, ktorý písal, že evanjelium sa má niesť najskôr Židom. Prečo? Na čo toto poradie?

            Niekto si možno pomyslí, že je to výpoveď, ktorá vytryskla z jeho vrodenej lásky k svojmu národu. Kvôli svojim bratom bol dokonca ochotný byť vymazaný z  knihy života a odrezaný od Mesiáša (Rimanom 9:3).  Zrejme nešlo ani o teologickú prioritu (najprv prirodzeným dedičom  a potom tým vzdialeným).

V Pavlovom vyhlásení sa skrytá nanajvýš dôležitá stratégia. Pavol rozumel Božiemu plánu, ktorý mal niesť evanjelium do celého sveta. Vedel, že ak zvestujú evanjelium národom Židia, bude to mať jeho šírenie  „zapaľujúcu“ úlohu.

Ak chcete zadržať šírenie evanjelia, potom:

  • Prehlasujte, že dnes už nedovolateľné vyvolenie a povolanie židovskému národu nepatrí.
  • Nemodlite sa za spásu Židov, aby niesli evanjelium.
  • Nedráždite ich k žiarlivosti, aby Vám nezávideli Váš vzťah k nášmu Mesiášovi.
  • Odsudzujte naďalej Židov našej doby s výhovorkou, že jedného dňa aj tak celý Izrael bude spasený, takže nie je potrebné venovať im pozornosť.

Tieto odporučenia, nie sú hodné nasledovania.  Neuvádzajte prosím tieto body do praxe .

Teraz ale vážne.  

Prisúďte evanjelizácii medzi Židmi strategický význam, ktorý jej prisudzoval Ježiš a apoštolovia. Modlite sa za spásu Izraela, ako za ňu prosil apoštol Pavol (Rimanom 10,1). Dráždite ich k žiarlivosti. Ujmite sa toho pokynu, ktorý nám dal Hospodin skrze Pavla. Zvestujte evanjelium najskôr Židom. A oni, keď im Boh odstráni závoj z očí , ho budú odovzdávať ďalej. K tomu boli povolaní.

Ale ako to urobiť, keďže sa s najväčšou pravdepodobnosť stretneme u Židov v tejto otázke s neprijatím?

Musíme priznať, že to nebude pohodlné.  Avšak Božia láska vyžaduje, aby nám menej záležalo na nás samých ako na tých, ktorých chceme milovať. Ako teda milovať Izrael , žehnať mu a modliť sa zaň? Nasledujme Pavlov príklad.

  • Milujte izraelský národ tak, ako ho miloval apoštol Pavol – s nevýslovnou  bolesťou.
  • Žehnajte Izrael a dráždite ho k žiarlivosti.
  • Modlite sa za spásu Izraela.

 „Požehnám tých, ktorí ti žehnajú…“    (Genesis 12:3)

Slovo Avi Snydera pre nežidovskú časť Cirkvi:

V kresťanských kostoloch a modlitebniach som si všimol tri nesprávne postoje voči Izraelu. Prvý vyjadruje ľahostajnosť voči stále trvajúcemu povolaniu Židov pre národy. Druhý vyjadruje rafinované odmietnutie vyvolenia Izraela, ktoré sa prezentuje tým, že Izrael bol nahradený veriacou cirkvou z národov. Tretím nesprávnym postojom je nediferencované uctievanie všetkého židovského na základe vyvolenia, pričom nie je pochopené, v čom skutočne ich poslanie spočíva.

Ak Vám je vyvolenie Izraela ľahostajné, nalieham na Vás, aby sa Vám stalo dôležitým. Už len z lásky ku strateným národom, ktoré hynú. Pokiaľ raz Hospodin skutočne povolal Izrael, aby zohral hlavnú rolu pri záchrane národov, mali by sme toto povolanie prijať a nie ho obchádzať ľahostajným krčením pliec…

Možno ste uverili tomu, že kresťanská cirkev nahradila Izrael. Možno odmietate predstavu, že by Hospodin udelil také úžasné povolanie tak vrtkavému národu , akými sme my Židia.  Možno Vás napadne, že Boh nejedná tak, aby si vyvolil nejakého svojho zvláštneho „miláčika“, veď Boh nie je stranícky.

Možno Vám pomôže toto: Izrael nebol vyvolený, aby používal nejaké privilegované postavenie. Bol vyvolený, aby splnil nejakú úlohu.

Pokiaľ ide o našu vrtkavosť a  nevernosť –  nie je práve toto zmysel milosti? Boh si nevyberá tých, ktorí si to zasluhujú. On si vyvoľuje, koho chce. Hospodin si nás Židov nevyvolil preto, že by sme si to nejako zaslúžili. Ani nás nezachoval preto, žeby sme boli obzvlášť verní. Hospodin nás povolal a zachoval a naše povolanie  prehlásil za neodvolateľné, pretože verný je On.

Okrem toho nestrácajme zo zreteľa, že Hospodin si nás Židov vyvolil na základe svojej láske ku všetkým  národom.  

Možno ste kresťan, ktorý miluje židovský národ, ale Vaša láska vedie k tomu, že bez rozlišovania uctievate všetko židovské . Je to nielen nebezpečné, ale ani nám to nepomôže  naplniť naše poslanie. Iba to podporuje rast našej pýchy. Pokiaľ našu nevieru rešpektujete a ospravedlňujete, nepomáha nám to k naplneniu nášho poslania. Bráni nám to preniknúť k viere. Keď sa nám budete do nekonečna ospravedlňovať za všetky krutosti Vašich predkov, môže to v nás posilňovať vieru v to, že „títo kresťania“ nesú vinu za všetky tie hrôzy, ktoré sa nám prihodili v uplynulých tisícročiach. A keď nám budeme stále iba hovoriť, ako nás   milujete, ani to nám nepomôže naplniť naše poslanie. My nie sme spasení našim pôvodom (Lukáš 3:7-8), ani Mojžišovym zákonom (Galaťanom 2:15) ani nejakou protekčnou Božou  milosťou v neskorom čase (Židom  9,27).

Niektorí ľudia dokonca bludne veria – čo je tragédia – že je necitlivé a dokonca antisemitické niesť Židom evanjelium. Keby to tak bolo, museli  by sme za antisemitov považovať aj apoštolov, ktorí niesli evanjelium k Židom. My  Mnohí kresťania milujúci Izrael si myslia, že je zvestovanie skutočnosti, že musíme uveriť v Ježiša nás zraní. Ak je Yeshua (hebrejské meno Ježiša)  jediná cesta spásy  – nie je žiadnym skutkom lásky , ak  nám túto pravdu nepoviete iba preto, že sme Židia. 

Ako nám teda môžete pomôcť ?

Potrebujeme Vaše modlitby za našu spásu. Potrebujeme aby ste nás povzbudili, aby sme činili pokánie za naše hriechy a uverili v Ježiša. Potrebujeme Vaše povzbudenie, aby sme počúvali Jeho Slovo. Potrebujeme Vaše modlitby, aby Hospodin vyslal robotníkov do svojej žatvy.

Spracované z publikácie Avi Snyder : Vyvolený, 2011