Boris Grisenko: Prečo je potrebná osobitná služba Hebrejom?

Chcel by som povedať niekoľko slov o správnom vzťahu k bolesti; o tom, aby sme, prežívajúc vlastnú bolesť, dokázali neohradzovať sa touto bolesťou pred Bohom a ľuďmi; aby sme vedeli odtrhnúť oči od seba a v Duchu Svätom uvideli cudziu bolesť. O tom, ako si nás Hospodin chce používať na uzdravenie a obľahčenie cudzej bolesti, aby nás naučil, ako pomáhať tým, ktorým je horšie ako nám.

Horšie prinajmenšom kvôli tomu, že nemajú Ducha Svätého – Utešiteľa. Už len preto, že nepoznajú skutočnú Božiu lásku. Už len preto, že nemajú ten život, ktorý nám Boh dal.

Služba, ktorá nás všetkých priviedla na toto miesto, je služba spasenia Izraela, hebrejského národa, čo je práve službou zraneným ľuďom. Ak aj oni sami neboli zranení, tak to boli ich rodičia, starí rodičia a iní príbuzní a priatelia. Je to služba národu, ktorý si Boh vyvolil naveky, utvoril, pozdvihol, s ktorým uzavrel niekoľko zmlúv, ktorému Boh prorokoval skrze proroka Jeremiáša „Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú smluvu. Nie takú smluvu, jakú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z Egyptskej zeme, ktorú to moju smluvu oni zrušili, hoci som ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je smluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch…“ a uzavrel s nimi Novú Zmluvu. To je to, čo doteraz dokonca mnohí kresťania, uznávajúci hebrejský národ do istej miery ako vyvolený, modliaci sa za Izrael, v skutočnosti neuznávajú. Namiesto toho uznávajú, že Nová Zmluva bola uzavretá s Cirkvou.

Mesiánska služba je služba zavrhnutým a zraneným. My slúžime národu, ktorý bol tak zranený, ako žiaden iný.

A všetci pravidelne počúvame takéto veci: „A čo vy tých Židov vydeľujete?! A ukrajinský národ koľko vytrpel? A ruský a bieloruský národ a poľský národ, dokonca v tej istej vojne?“ No keď vezmeme do úvahy civilné obete ruského, ukrajinského, bieloruského a poľského národa v druhej svetovej vojne, tak väčšinu týchto obetí tvoria práve Židia, ktorí boli občanmi týchto krajín.

Keď hovoria o tých, ktorí zahynuli na území Ukrajiny – a to je okolo 1,6 milióna Židov – vtedy ich nevydeľujú ako Židov. Samozrejme, keď je reč o Holokauste, hovoria o tom jasne a zreteľne. No ja viem, že v celom rade múzeí Ukrajiny, Ruska, Poľska, Bieloruska opakujú jedno a to isté: „Koľko zahynulo občanov Poľska! Koľko Bielorusov zahynulo! Koľko Rusov zahynulo!“ No v skutočnosti…

A my slúžime takému národu, ktorý má vo svojom vnútri túto bolesť. A genetická pamäť mnohých pokolení tejto bolesti je natoľko silná, že keď sa začína niečo také, tak Hebreji hneď začínajú chápať, že treba odísť.

Tento národ je zranený zo všetkých strán! Zabíjali ho do posledného človeka, hanili ho a všelijako utláčali. Hebrejov po nacistoch zranil stalinistický režim, a potom – sovietsky. Tento národ mnohé stáročia prenasledovali predovšetkým kresťania a snažili sa ho presvedčiť, že pred Bohom už nie je národom, že teraz sa všetko to najlepšie, čo bolo o ňom napísané v Biblii, vzťahuje iba na cirkev.

Tento národ bol zranený svojimi vlastnými rabínmi, svojimi duchovnými vodcami! Oni vybudovali steny, ktoré oddeľovali Hebrejov od iných národov. Steny, ktoré boli silnejšie než vybudoval svojho času Boh. Je to národ, ktorý bol zamotaný, oklamaný, zastrašený, zatvrdnutý, zranený zo všetkých strán. A takémuto národu slúžime. Toto je akoby jedna z odpovedí na otázku: „A načo je potrebná nejaká špeciálna služba Hebrejom?“

Koľkokrát mi hovorili: „Keď sa budú Hebreji chcieť zmieriť s Bohom – nech prídu do našich cirkví a nech sa stanú normálnymi kresťanmi ako všetci ostatní! A keď neprichádzajú – znamená to, že nechcú byť normálnymi kresťanmi. A tie vaše židovské vecičky – to má byť čo?“

Chápete, aké dielo nám zveril Hospodin? A zveruje stále väčšiemu počtu veriacich v týchto posledných dňoch. Je to úžasné!

A prečo? Pretože žijeme práve v tých časoch veľkej obnovy, o ktorých je napísané v Skutkoch Apoštolov 3:20 – 21: „Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku“.

Vysvitá, že skrze apoštola Petra Duch Svätý hovorí o tom, že sa začali a ešte sa oveľa viac zintenzívnia časy prekrúcania pravého významu slov, ktoré dal Boh skrze prorokov. A kvôli tomu sa k nám Pán nemôže vrátiť v sláve! Veď tí, ktorí sami seba nazývajú veriacimi (ako z hebrejskej, tak aj z kresťanskej strany), všetci svojím spôsobom prekrúcajú (a ešte viac prekrútia!) slová Písma.

Avšak nastanú časy obnovy pravého významu Božieho Slova, a potom sa Pán navráti.

Preto, priatelia, chcem povedať, že vzťah a služba ľuďom, ktorí zakúsili mnoho bolesti a nemôžu na ňu zabudnúť, musia byť biblické. Nemáme sa poddávať ich bolesti, ale musíme prijímať Boží postoj k ich bolesti a k nim samým. A vtedy im prinesieme tú Dobrú správu, ktorá ich môže uzdraviť a spasiť.

A je dôležité vedieť a pamätať, že existuje špeciálne požehnanie služby hebrejskému národu.

Náš Pán vedel, že to nie je ľahká služba! Pán vedel, že Hebreji sa nebudú poľahky otvárať tým, ktorí im slúžia, že Hebreji nás budú v niečom podozrievať. On takisto vedel, že keď vytrváme v posvätení v tejto službe, tak požehnanie potomkov Abraháma podľa tela i podľa ducha i požehnanie tých, ktorí žehnajú potomkov Abraháma podľa tela a podľa ducha – sa budú spájať a prikrývať nás, a budú nás sprevádzať cez milosť Ješuu Mesiáša (Ježiša Krista).


Boris Grisenko je starší rabín Kyjevského hebrejského mesiánskeho zboru (KEMO)  v Kyjeve (UA)

Originál článku je zverejnený na web-stránke  Kyjevského hebrejského mesiánskeho zboru (KEMO) 

https://old.kemokiev.org/slovo-rabina-s/4400-boris-grisenko-preco-je-potrebna-osobitna-sluzba-hebrejom