Každý z nás je povolaný stať sa modlitebným strážcom Izraela!

Verím tomu, že keď sa na zemi bude šíriť modlitebné hnutie (a my sme na úplnom počiatku tohto hnutia), vtedy bude Boží dom domom modlitby, domom uctievania. Vtedy bude Cirkev v súlade s Bohom vo všetkom a dôjde k pochopeniu Božieho srdca ohľadne Izraela, ohľadne Jeho cieľov a plánov pre Izrael. V súčasnosti mnohé cirkvi stoja proti tomu.

Avšak zjavenie o Izraeli bude istotne zjavené a pokryje celú zem.

My v IHOP KS veríme, že povstane 100 000 000 príhovorcov za Izrael po celom svete, ktorých modlitby sa budú zbierať do čiaš v nebesiach. A keď príde čas, náhle sa vylejú na zem a pokryjú ju slávou a prebudením!

Vždy sa my páčila kniha proroka Izaiáša. Je tam tak veľa zasľúbení a tak veľa pekného! Keď som začal rásť v porozumení, že Božie zasľúbenia sa v prvom rade týkajú Izraela, táto kniha mi zjavila veľmi veľa o srdci a plánoch Boha.

Napríklad, v Izaiášovi 62:6-7 je ukázaný nádherný obraz toho, ako Boh obnovuje Izrael: „Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja! Ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi!“ Na tomto mieste robí Boh vážne vyhlásenie – každý z nás je povolaný byť strážcom na tomto múre a napĺňať Boží zámer!


(с) John Chisholm, IHOP KC

Autor John Chisholm je riaditeľom sekcie „ Israel Mandate“  v Medzinárodnom dome modlitby v Kansas City USA   (Director of IHOPKC Israel Mandate)

Originál článku je zverejnený na web- stránke Kyjevského hebrejského mesiánskeho zboru (KEMO) https://old.kemokiev.org/publikacie/4141-kazdy-z-nas-je-povolany-stat-sa-modlitebnym-strazcom-izraela